Студентски кредити

21.12.2011 | Автор: | Публикувано в: Кредит

В съответствие с нарасналата нужда от образование, много от банките предоставят и студентски кредити. Има право да кандидатства всеки студент, който:

  • се обучава в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение и
  • е на възраст до 30 години към момента на кандидатстване за кредит.

Параметрите на този вид кредити обхващат сумата, която е позволена за отпускане, както и за какво може да се ползва. В повечето случаи студентски кредити се отпускат за семестриални такси и сума за текущи нужди и издръжка за периода на обучение, като повечето банки предлагат сума в размер до 15 000 лева, или пък същата равностойност в евро или щатски долари. Докато, когато става въпрос за обучение в чужбина, сумата е малко по-голяма, например до 20 000 лева.

Вие имате възможност за избор: да получите веднага пълната сума за обучението Ви или ежегодно да получавате сумата за съответната учебна година.

Повечето видове студентски кредити, които отпускат различните банки, имат право да се погасят предварително в гратисен период, като той е за срока на обучението. През този гратисен период се заплащат ежемесечно само начислените лихви.

Както и при останалите кредити, и при студентските има обезпечение, като например до 10 000 имате нужда от един поръчител, а при максимума до 20 000 лева – двама поръчители.

За да може кандидатства някой ваш близък за поръчител по студентски кредит, то той трябва да е на постоянен трудов договор, освен това да е на работа през миналите шест месеца на едно място, а чистият доход, който получава трябва да е в размер не по-малък от сумата на месечната вноска по кредита + 160 лева. Препоръчително е да е Ваш близък роднина.

Изискват се определени документи, които са подобни на тези, които се подават при потребителски или друг вид кредити:

  • Искане за кредит по образец на банката
  • Копие на лична карта
  • Документ от висшето учебно заведение, удостоверяващ че сте студент, специалността Ви, година на обучение и размера на годишната такса. При студентски бригади или програми за стаж трябва да представите документ, че сте одобрен за участие.

За поръчителя Ви:

  • Копие на лична карта
  • Справка за поръчителя

Автор:

Този автор има 139 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.