Необходими документи за различните видове заеми

21.11.2011 | Автор: | Публикувано в: Кредит

Всяка една банка изисква различни документи за отпускането на различните заеми. При ипотечните кредити се прави ипотека на даден имот, който служи за обезпечение в полза на банката- кредитор служи недвижим имот. Документите, изисквани от банките при ипотечен кредит могат да бъдат:

  • Подписана молба за отпускане на банков кредит по образец на банката;
  • Декларация за свързани лица
  • Документи за самоличност
  • Удостоверение за семейно положение (от Общината);
  • Копие на удостоверението за граждански брак;
  • Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения
  • Копие на договори за потребителски или жилищни кредити (ако има такива);
  • Месечна справка за отпуснатия лимит по кредитни карти (ако има такива);
  • Предварителен договор за покупко-продажба и/или документ, удостоверяващ размерът на платената авансово сума по сделката.
  • Копие на личните карти на продавачите;
  • Удостоверение за семейно положение на продавачите (от Общината);
  • Копие от удостоверението за граждански брак на продавачите;
  • Пазарна оценка на предложения за обезпечение недвижим имот, изготвена от лицензиран оценител от утвърдения от Банката списък или от оторизиран служител на Банката

При искане за ипотечен кредит, е задължително да се предостави копие от съществуващ трудов договор, както и декларация за семейно и имотно състояние / по образец на банката / и документи за самоличност.  Същите документи се изискват и от съпруга (съпругата) на кредитоискателя. Клиентът се задължава да застрахова имота при застраховател, одобрен от банката и да прехвърли полицата в нейна полза.

Когато се иска кредит за строителство, се изискват следните документи:

  • Документ за собственост на парцела;
  • Данъчна оценка за текущата календарна година;
  • Разрешение за строеж;
  • Договор със строително дружество;
  • Удостоверение за тежести от Службата по вписвания;
  • Удостоверение по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличие/липса на данъчни и други публични задължения за кредитоискателя и за собствениците на имота (ако са различни лица).

От банката се изискват и задължителни документи, които да доказват за каква цел се искат различните видове заеми, както и собствеността върху имота или имотите. Тези документи включват предварителен договор за покупко-продажба, също така и документи за собственост на имота, който предстои да се закупи, удостоверение за данъчна оценка на имота, който ще се купува, и не на последно място документи за собственост на друг имот, който ще бъде ипотекиран.

При искане за теглене на фирмен кредит, има изискване за представяне на друг вид документи, които в случая ще засягат само статута на фирмата, която иска кредита, или по-точно правния й статут, а също така и финансовата част от дейността на същата фирма. В това число и съдебни решения, БУЛСТАТ, актуално състояние, удостоверение по чл.87 ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличие и/или липса на задължения към държавата и др. Банката може да изисква и бизнес план за разходването на средствата по фирмения кредит или кредити.

Най-опростена схема за кандидатстване за кредити, е схемата за потребителските кредити. За суми под 5000 лв. често е достатъчно само предоставяне на лична карта. Освен лична карта, обаче, а и за някои по-големи суми банките изискват и други видове документи. Това може да включва документи, като:

  • Копие от трудов договор (допълнителни споразумения и анекси, ако има към него), граждански договор, договор за наем или други договори от други правоотношения, удостоверяващи регулярен доход.
  • При доходи от търговска дейност – заверени данъчни декларации, отчет за приходите и разходите и баланс;
  • Служебна бележка от работодателя, удостоверяваща реално получавания нетен/чист доход, хонорарни листа, сметки за изплатени суми

 

Автор:

Този автор има 139 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.