Нормативни изисквания за обучение на работещите

15.01.2012 | Автор: | Публикувано в: Правни норми

Освен че търсим знаещи и опитни работещи, трябва да знаем, че националните нормативни актове изискват от работодателя допълнително да се грижи за обучението и квалификацията на своите работещи.

Съгласно Кодекса на труда работодателят трябва да осигурява възможност на работещите да повишават квалификацията си, която е свързана с изпълнение на трудовите им задължения, а при завръщане от дълго отсъствие от работа работещият да бъде запознат с настъпилите новости в работата и при необходимост ново обучение. Това кореспондира и с изискването на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. при отсъствие на работещия повече от 45 календарни дни от работа, да се извършва извънреден инструктаж при завръщането му.

Важно е обаче да се знае, че не само работодателят има задължение да осигурява поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работещите, но и работещите са длъжни да участват в организираните курсове или други форми на обучение, които са с цел поддържане или повишаване на квалификацията. Когато това се отнася до опазване живота и здравето на хората , изискванията са още по-строги – работодателят няма да право да допусне до работа лице, което не е преминало през съответния инструктаж или няма необходимата правоспособност.

Работещите, които извършват работа от разстояние също не са изключение по отношение изискванията за обучението. И за тях работодателят трябва да осигури възможности за обучение, което да е съобразено с предоставеното ми техническо оборудване.

Ръководителят на работещите, които извършват работа от разстояние също подлежи на обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), както останалите лица, които ръководят и управляват трудовите процеси. Това обучение се извършва веднъж на две години с минимална продължителност шест учебни часа. За обучението се съставя програма, която трябва да съдържа целите и темите, както и начина, по който ще се проверят и оценят получените знания. В програмата се записва също по какъв начин ще се удостовери протеклото обучение – например чрез издаване на сертификат, удостоверение или протокол.

Такива обучения могат да бъдат проведени като вътрешно обучение, организирано от работодателя. Може да се ангажира външна фирма, като основното изискване към фирмата е да има регистрация, в която да е записана и дейност “обучение”. Не се налага специална регистрация или лицензиране на фирмите, които имат право да извършват обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Важно условие е преподавателят да е със степен поне “бакалавър” и да има опит и познания в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

Автор:

Деяна Илиева е автор на над 600 статии в най-големият български блог за безопасност и здраве при работа Otgovori.Info. Извършва обучения и консултации в областта на ЗБУТ, издават се валидни сертификати за изпълнение изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Този автор е публикувал досега 1 статии.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.