Липсата на кратко описание на констатациите на комисията е нарушение на Закона за обществени поръчки.

27.08.2014 | Автор: | Публикувано в: Правни норми

КЗК приема, че разгледана по същество, жалбата  е основателна.

Жалбоподателят излага аргументи, че решението на Възложителя за класиране на участниците е неправилено и незаконосъобразно. Посочва, че изготвените протоколи от работата на за разглеждане и оценка на техническото и ценовото предложение не отговарят на изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, защото не съдържат  кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател.  По всички показатели съдържанието на протоколите включва  единствено с посочване на броя присъдените точки. Няма описание на предложенията на участниците по отделните показатели. Поради извършеното нарушение на закона – липсващо описание на предложенията на участниците в протокола на комисията, не може да бъде  направен извод за законосъобразността на оценяването, извършено от комисията.

Според  чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията по обществени поръчки  съставя протокол за разглеждането и класирането на офертите, който включва и резултатите от оценяването на допуснатите оферти, в т.ч. кратко описание на предложенията на участниците и оценките по отделните показатели, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта. Съгласно тръжната документация, оценките по показателите, оценяващи техническото предложение (технически възможности предложени от участника и надеждност и качество на охранителната дейност), се формират на база предварително заложени критерии, по които се отчита, доколко участникът е изпълнил изискванията на възложителя в представеното от него предложение за изпълнение на обществената поръчка. От съдържанието на Протокол № ………..се установява, че комисията е коментирала предложенията на участниците, които имат конкретен числов израз, що се отнася до останалите предложения, служещи за образуване на оценката на техническата оферта, липсват мотиви и описание на предложенията на участниците. Посочената незаконъсобразност води и невъзможност да се прецени, доколко оценяването е съобразено с предварително поставените критерии от възложителя за определяне на оценките по отделните показатели. Преценката е от съществено значение, защото разликата в оценяването на спечелилия участник и класирания на второ място е малка при ако са налице  несъответствия може да бъде променена, което да доведе и до ново класиране на участниците.  Установено е, че и в заповедта за класиране  на участнииците липсва кратко описание на предложенията на участницитекато се препраща към протокола от работата на комисията, поради което КЗК приема, че твърдението на жалбоподателя е основателно.

Възложителят твърди, че помощният орган е обсъдил подробно представените от участниците документи, което е видно от съставената подробна таблица за присъдените на всеки участник точки според обявените изисквания. КЗК приема възражението за неоснователно, тъй като след извършената проверка се установи, че в таблицата са възпроизведени показателите за оценка, части от методиката и конкретния брой точки, присъден на тримата участници по отделните показатели (технически и ценови). Категорично не се съдържат мотиви за присъждане на отбелязания брой точки и/или кратко описание предложенията на участниците т. е. не е спазена разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Липсата на кратко описание на предложенията и на констатации на комисията за оценяването по отделните показатели, не обосноваването на процесното решение на възложителя, както и липсата на изложени мотиви, в заповедта за класирането на участниците по техническите показатели, води до незаконосъобразност на издадения акт.

Преписката трябва да бъде върната на възложителя за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие. Възложителят е необходимо да възложи на комисията по чл. 34 от ЗОП да се съобрази с разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, като изложи в протокола, кратко описание на предложенията на участниците и посочи доколко изложените данни отговарят на критериите за всеки един показател и в тази връзка да обоснове оценките на участниците по отделните показатели.

Твърденията за допуснати нарушения и грешки при определяне на оценките на участниците по ценовите показатели не следва да бъдат коментирани, защото процедурата подлежи на връщане на предходен етап.

Направените от жалбоподателя разноски в производството следва да се възстановят от бюджета на органа, издал отменения акт (арг. от чл. 143, ал. 1 от АПК).

Автор:

Юридическа кантора ТМ ЛЕГАЛ Консултинг предлага висококвалифицирани консултантски услуги във връзка със защитата на основните права и свободи на човека пред Европейския съд в Страсбург. Бихме могли освен това да съдействаме с отговорна юридическа помощ в областта на цялото частно право и конкретно в сферата на търговското и административното право. Можете да се обърнете към нас за консултация и изготвяне на документация за отпускане на европейско финансиране, управление на проекти, подготовка на договори, документация по ЗОП, регистрация и промени по търговски дружества и фондации, митническо освобождаване, издаване на лицензии, разрешителни и др.

Този автор е публикувал досега 4 статии.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.