Препоръки за здраве от Световната Здравна Организация

23.10.2012 | Автор: | Публикувано в: Заболявания

Световната Здравна Организация препоръчва на държавите следните действия по опазване здравето на работещите.

  1. Да разработи и прилага политика за здравето на работниците. Националните политически рамки за здравето на работниците трябва да бъдат формулирани като се вземат предвид международните трудови конвенции и трябва да включват: влизането в сила на законодателството, създаване на механизми за междусекторна координация на дейностите, финансиране и мобилизиране на ресурси за защита и насърчаване на здравето на работниците (служби по трудова медицина), засилване на ролята и капацитет на министерствата на здравеопазването и на интеграцията на цели и действия за здравето на работниците в национално здравни стратегии.
  2. Националните планове за действие в областта на здравето на работниците трябва да бъдат разработени между съответните министерства и други големи национални заинтересовани страни, като вземе под внимание и Конвенцията за здравеопазване. Тези планове трябва да включват: национални профили; приоритети за действие, цели и задачи; действия; механизми за изпълнение; човешки и финансови ресурси; мониторинг, оценка и актуализация; отчитане и отчетност.
  3. Националните подходи към превенция на трудовите заболявания и увреждания трябва да бъдат разработени в съответствие с приоритетите на страните, както и съвместно със СЗО глобални кампании.
  4. Необходимо е да се вземат мерки за намаляване на пропуските между различни групи работници по отношение на нивата на риска и здравен статус. Особено внимание следва да се обърне на високо-рискови сектори на икономическа активност, както и на недостатъчно и уязвими групи от населението, като по-младите и по-възрастните работници, хората с увреждания и работници мигранти, като се вземат предвид аспектите, свързани с пола.
  5. Световната Здравна Организация ще работи с държавите-членки, за да се засили капацитета на Министерствата на Здравеопазването за осигуряване на лидерство за дейности, свързани със здравето на работниците, да формулират и прилагат политики, действия и планове, както и за стимулиране на междусекторното сътрудничество. Дейностите ще включват глобални кампании за превенция от болести, както и други приоритетни действия, свързани с здравето на резултата.

Автор:

Този автор има 34 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.